Önce İnsan Partisi - Tüzük

Madde1-PARTİNİN  ADI ve KURULUŞ TEMELİ

Bu tüzük hükümlerine göre kurulan partinin adı: ÖNCE İNSAN PARTİSİ’dir.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,siyasi partiler kanunu,seçim kanunu,diğer ilgili kanunlar ve mevzuat ile TBMM tarafından onaylanmış  “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi”  belgeleri çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre teşkilatlanarak faaliyette bulunacak siyasi bir kuruluştur.Bu metinde PARTİ yazılınca ÖNCE İNSAN PARTİSİ kastedilecektir.

Madde 2-PARTİNİN KISA ADI,ADRESİ ve SEMBOLÜ

Partinin kısaltılmış adı ÖP’dür. Partinin genel merkezi; Olgunlar Caddesi No:2/15 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindedir. Partiyi temsil eden özel işareti, biri kadın biri erkek olmak üzere yanyana iki insan siluetidir.

Madde 3-PARTİNİN FELSEFESİ ve AMAÇLARI

ÖNCE İNSAN PARTİSİ; Türk Milleti”nin en önemli yönetim kazanımının Parlamenter Demokratik Cumhuriyet olduğunu ve egemenliğin, kayıtsız ve şartsız insanlarımıza ait bulunduğunu referans kabul eder.Tümü özgür insanlarımız adına egemenlik yetkisi kullanan kurumların ve kişilerin gözetmeleri gereken birinci ilke:temel ve gerçek hukukun üstünlüğüdür.Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük ettiği devrim kanunlarına uymak PARTİMİZİN borcudur.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ; adından da anlaşılacağı gibi “insan” merkezlidir. En üstün hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. İnsanın mutluluğu, huzuru, güveni ,başarısı ve sağlığı çalışmalarının hedefini teşkil eder.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ; insanların doğuştan var olan tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. Farklı olmanın ayrıştırıcı değil, pekiştirici kültürel zenginliğimiz olduğunu kabul eder.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ;  Devleti, insanlarımıza hizmet için, bireylerin oluşturduğu etkin bir hizmet kurumu olarak kabul eder. Devleti yönetenler,insanlarımızdan toplanan vergilerle ücretleri ödenenler,mevkileri ne olursa olsun, görevleri insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ; insanlarımızın ,başkalarını rahatsız etmeden, inandıkları gibi yaşama, düşündüklerini barışçıl ifade etme haklarının tartışılamaz olduğunu, inanç ve düşüncenin çağdaş hukuka uygun olarak iletilmesinin insanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına ait bir hak ve yetki olduğunu,  Anayasa’da yer alan laiklik ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin, bu anlayış ve bakışın güvencesini teşkil ettiğini referans kabul eder.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ insanlarımızın en kısa sürede mümkün olan en iyi sosyal yaşam seviyesini ulaşmasını hedefler.PARTİMİZE yetki verilirse,bu amaçla gerekli reformları gecikmeden nitelikli halk oylamasına sunacaktır.İnsanlarımızı kalıplaşmış bürokratik mevzuattan,ölçüsüz vergiler ,harçlar ve cezalardan,hiç bir katma değer yaratmadan,fiilen bir işe yaramadan milli bütçeden beslenenlerden ve Devlet dairelerinde evrak beklemeden kurtarmak Partimizin hemen çözmeyi ahdettiği konulardır.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ ekonomik gelişmenin merkezinde özel sektörü ve piyasa ekonomisini görmektedir. Devletin ekonomi içindeki görevleri:

1.Düzenleyici ve gözetici olarak,büyük işletmelerin küçüklerini yok etmesiyle oluşan varlık israfına çare bulmak,rekabette adalet sağlamak,darboğazdaki işletmelere yardımcı olmak,vergi ve primlerde  gerektiği yerde sübvansiyon uygulamak.

2.Ülkemizde mevcut kronik sermaye yetersizliğine çare bulmak,finans sektörünün reel sektöre hükmetmesini önleyici tedbirler almak,onaylanmış girişimlere ucuz kredi bulmak.

3.Özel sektörün cesaret edemediği büyük projelerde öncü olmak.

4.Başta personel giderleri olmak üzere,kamu giderlerini en düşük tutmak;böylece en düşük vergilerle,özel sektörün uluslar arası rekabetini kolaylaştırmak.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ  insanlarımızın mutluluklarının temelini teşkil eden aile yapısının sağlam ve uzun ömürlü olması için düşünülebilen bütün tedbirleri ele alacaktır.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ ,insanlarımızın diğer toplumlarla gelecekte daha avantajlı yarışabilmeleri için,çocuklarımızın doğumdan itibaren  mümkün olan en iyi şekilde beslenmeleri ve eğitilmeleri ısrarında taviz vermeyecektir.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ,bilhassa mecliste temsil edilen siyasi partilerle her hususta fikir alışverişi ve iyi ilişkiler yürütmeye  özen gösterecektir.Politikada sert söylemlerden uzak duracak,insanlarımızın sorunlarını her zaman tatlı dil ve mantıkla ele alacaktır.

ÖNCE İNSAN PARTİSİ  insanlarımızın yargı sorunlarının anında veya en kısa zamanda çözümü için bütün idari ve maddi tedbirleri öncelikle tamamlayacaktır.Şimdiki gibi Devleti insanlardan koruyan yasaların yerine,insanları Devlet zulmünden koruyan yasalara geçilecektir.Yargının hızlanması için iletişim teknolojisi istisnasız kullanılacaktır.

Madde 4-PARTİ ÜYELİĞİ

Yasalarda parti üyesi olamayacakları belirlenmiş olanlar dışında:

1.On sekiz yaşını doldurmuş ve hukuki engeli olmayan;

2.Başka bir partide üyelik kaydı bulunmayan;

3.Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini beyan  eden;

4.Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı herkes, ÖNCE İNSAN PARTİSİ üyesi olabilir. İlk Büyük Kongre toplanıncaya ve ilçe teşkilatları kuruluncaya kadar,üyelik müracaatları PARTİ genel merkezinde görevlendirilen personele yapılır ve ilgili MKYK üyesince incelenerek üyelik kararı verilir.Genel Merkezdeki Üye Defterine işlenir.İlçe teşkilatları kurulunca,Genel Merkezdeki üye kayıtları,belgeleriyle beraber ilgili ilçelere iletilir.İlçe teşkilatlar kurulduktan sonra, üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığına parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren “giriş beyannamesi” vermek suretiyle başvurur. Beyanname, kopyalı olarak düzenlenir. İstek halinde “alındı” belgesi verilir.İlçe yönetim kurulu, üyelik başvurusunu en geç 10 gün içinde karara bağlar. Başvuru kabul edilmiş ise; üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına göre “üye kayıt defteri” ne işlenir.Başvuru talebinin reddine ilişkin kararlara karşı ilgili kişi, 10 gün içinde ilçenin bağlı olduğu il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı inceler ve 10 gün içinde karara bağlar. Bu karar, parti içi işlemler açısından kesindir.

Aynı kişinin, partide birden fazla üyelik kaydı olamaz. İkametgahı yasal olarak değişmedikçe, başka bir ilçeye üyelik nakli yapılamaz.Üye kayıt defteri sadece ilçelerde bulundurulur. Doğrudan Genel Merkez, il veya belde yönetim kurullarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe, tüzükte yazılı ayrık durumlar hariç, yukarıda yazılı olan düzene  göre işlem yapar.

Partinin, üyeliklerle ilgili düzenleyici işlemlerine aykırı olarak yapılmış üye kayıtları, geçersizdir. Böyle kayıtlar, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nca üye programından çıkarılır.

Memuriyete girme gibi yasal zorunlu bir neden olmaksızın, parti üyeliğinden istifa etmiş olanların yeniden üyelik başvurusu; ikamet ettiği ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak, il yönetim kurulunca karara bağlanır. Bu konuda verilecek ret kararına karşı ilgili kişi; kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu”na (MDK) itiraz edebilir.

Yasal zorunlu bir neden olmaksızın Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği, il başkanlığı ve il belediye başkanlığı yapmış olanlar ile partili milletvekillerinden istifa etmiş olanların yeniden parti üyeliği için yapacakları başvurular hakkında karar vermek, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Bu madde hükümleriyle ilgili  MKYK’nun vereceği kararlar, parti içi işlemler açısından kesindir.

TBMM üyesi olanların partiye kabulleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partiye alınmalarında yarar gördüğü kişiler hakkında aynı şekilde işlem yapmaya yetkilidir.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile partiye alınan kişilerin, milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç, parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, varsa itiraz ve görüşlerini gerekçeli olarak MKYK’ya bildirebilirler. Bir ay içinde işlem yapılmayan itirazlar, MKYK’ca kabul edilmiş sayılır.

İlçe yönetim kurulu, parti üyeliğine kabul ettiği kişiye, şekli Genel Merkez’ce belirlenmiş üye kimlik belgesi verir. Bu belge, parti üyeliğini ispat dışında bir amaçla kullanılamaz.Yer değiştiren üye, üye kimlik belgesini iade eder. Yeni yerleşim yeri ilçe kademesine üyelik nakli yapılır ve kendisine yeni üye kimlik belgesi verilir.

Madde 5-ÜYELİĞİN BİTİRİLMESİ

ÖNCE İNSAN PARTİSİ üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla;

1 – Ölüm,

2 – İstifa,

3 – Başka partiye üye olmak, üye olmasa bile başka partide görev almış olmak,

4 – Disiplin kurulu kararı ile partiden ihraç edilmiş olmak gibi hallerde sona ermiş olur.Böyle bir durumda ilçe yönetim kurulu; başka bir işlem yapmadan sadece tespit kararı alarak ilgilinin üye kütüğündeki kaydına işler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir.Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın  yazılı beyan ile bizzat yapılmış olması gerekir.

5 – Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir.

İlçe başkanı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile ölüm ve istifa etme halleri hariç, başka nedenlerle kaydı silinenlere durumu bildirir tebligat yapar. İlgili kişi, kaydının silinmesi kararına karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun red kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na itirazda bulunabilir. MDK’nın vereceği karar, parti içi işlemler bakımından kesindir.

Madde 6-ÜYELERİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Partinin bütün kademe görevleri ve temsil yerleri, tüzük kuralları içinde partili her üyeye açık ve hizmet etmek için aday olunabilecek yerlerdir.Üyeler, parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olan parti tüzüğü ile parti programı ve yönetmeliklerin ve bunlara uygun olarak yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ile anayasa ve yasaların emredici hükümleri çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar.

Madde 7-GENEL MERKEZ ÜYE ARŞİVİ

Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak genel merkez e-teşkilat programı adıyla düzenlenen elektronik veri tabanı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir.

İlçe teşkilatlarınca yapılan üyelikle ilgili kayıtların e-teşkilat programına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar MKYK nın yetkili üyesiyle yönerge ile belirlenir.Üyelikle ilgili parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

Madde 8-PARTİ TEŞKİLATI

Partinin tabandan tavana zorunlu  birimlerinin tümü, parti teşkilatını oluşturur. ÖNCE İNSAN PARTİSİ teşkilat kademeleri; belde, ilçe, il ve Genel Merkez teşkilatlarından, belediye meclisi grupları ve il genel meclisi grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu’ndan ibaret olacaktır. Partimizde kadın ve gençlik kolları gibi diğer yan kuruluşlar bulunmayacaktır.

Teşkilatlar, idari ve yerel taksimata göre oluşturulur. Bir idari birim içinde aynı düzeyde ve nitelikte birden fazla teşkilat kurulamaz.

Parti teşkilatı, aşağıda yazılı teşkilat kademelerinden  oluşacaktır.

1 – Belde Teşkilatı(nüfus 5000 den büyük)

a) Belde Kongresi

b) Belde Başkanı

c) Belde Yönetim Kurulu

2 – İlçe Teşkilatı

a) İlçe Kongresi

b) İlçe Başkanı

c) İlçe Yönetim Kurulu

3 – İl Teşkilatı

a) İl Kongresi

b) İl Başkanı

c) İl Yönetim Kurulu

4 – Genel Merkez Teşkilatı

a) Büyük Kongre

b) Genel Başkan

c) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)

d) Merkez Disiplin Kurulu (MDK)

e)Merkez Yürütme Kurulu (MYK).

5 – Gruplar

a) TBMM Parti Grubu

b) İl Genel Meclisi Grupları

c) Belediye Meclisi Grupları

Mahalle, köy ve sandık bölgesi; parti çalışmalarının temel zeminidir. Partiyi ve parti faaliyetlerini tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek parti görevlerini yapmak üzere, ilçe ve belde yönetim kurullarınca parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri  oluşturulabilir.İl yönetim kurulları, seçim çevresi ölçeğinde, seçim dönemlerinde veya uygun görülen zamanlarda seçim çevrelerindeki her tür seçim çalışmalarını sevk ve idare edecek kurullar oluşturabilirler.

Madde 9-BELDE TEŞKİLATI

Belde teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan Belde kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerinden oluşur. İki yıldan az, üç yıldan fazla olmayan bir sürede ve ilçe kongresinden önce uygun bir zamanda, ilçe yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.Belde Kongresi belde başkanını, belde yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer, ilçe yönetim kurulunca köy ve mahalle dağılımlarına göre sayıları belirlenmiş beldeyi ilçe kongresinde temsil edecek olan ilçe kongresi delege seçimini yapar, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.

Yargıyla ilgili hükümleri hariç, ilçe kongresinin adaylıklar ve seçimlere ilişkin diğer hükümleri, belde kongresinde de aynen uygulanır.Nüfusu 5000’ den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin başkanları, ilçe başkanının teklifi üzerine il yürütme kurulu; yönetim kurulları ise belde başkanının teklifi üzerine ilçe yürütme kurulu tarafından atama yoluyla oluşturulur. Feshedilmeleri  halinde de aynı hüküm uygulanır.

Belde kongresi, seçilmiş en fazla 100 delege ile tabii delegelerden oluşur. Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları şöyle hesaplanır: Seçilmiş delege sayısı olan 100 rakamı; Partinin son genel seçimde beldede almış olduğu oya bölünerek kat sayı bulunur. Kat sayının, mahallede Partinin almış olduğu oyla çarpımından elde edilecek rakam, o mahallenin seçilmiş delege sayısıdır. Eksikler, küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Asıl delege sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.

Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oy belli değil ise; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, belde kongresi delegeliklerinin mahalle dağılımları seçmen sayısı oranlarına göre yukarıdaki yöntemle belirlenir.

Beldeye bağlı mahallelerde kayıtlı üye sayısı 100’den fazla değil ise, üyelerin tamamı belde kongresi delegesi sayılır.Beldenin seçimle görev yapmakta olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile partili belde belediye başkanı, belde kongresinin tabii delegesidirler.

Belde kongresi ilçe yönetim kurulunun aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır. Belde kongresi delege seçimleri,ilçe kongresi delege seçimlerinde yazılı usul ve esaslara göre belde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.Belde kongresiyle ilgili askı, itiraz ve onay gibi Seçim Kurulu’na ait yetki ve görevler, belde kongresi delegeleri açısından ilçe başkanı tarafından kullanılır.

Belde kongreleri ilanı,ilçe ve il kongreleri hakkında uygulanan esaslara  göre yapılır.

Madde 10.BELDE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ.

Belde başkanı; belde kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar,denetimini gerçekleştirir ve belde teşkilatını temsil eder.Aynı kişi, en fazla iki olağan dönem belde başkanı seçilebilir.

Belde yönetim kurulu, belde kongresince gizli oyla seçilen ve belde başkanı dahil, en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur. Kongrede ayrıca 3 yedek üye seçimi yapılır.

Belde teşkilatının ilk kuruluşu, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak, il yönetim kurulu tarafından atama ile gerçekleştirilir.

Belde yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir kez olağan toplantı yapar. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Belde yönetim kurulu belde başkanı veya belde yönetim kurulu üye tam sayısının en az yarısının talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda sadece toplantı konusu olan konu görüşülür.

Belde yönetim kurulu ilk toplantısında, toplantı zaman ve tarihlerini belirler.

Belde yönetim kurulu, belde sınırları içinde partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için

gerekli çalışmaları yapar, belde kongresi ile tüzük ve yönetmeliklerin ve üst organların

verdikleri görevleri ifa eder. Parti politikaları ve yapılan çalışmalar konusunda belde sakinlerinin bilgilenmelerini sağlar. Belde başkanı yönetim kurulu üyelerinden birini muhasip,birini de belde sekreteri olarak görevlendirir.Diğer üyeler arasından da görev bölümü yapılır.

Madde11-İLÇE KONGRESİ

İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini; ilçeyi temsil edecek il kongre delegelerinin asıl ve yedeklerini seçer, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.

İlçe kongresi, seçilmiş 400 delege ile tabii delegelerden oluşur.

İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den az ise, üyelerin tamamı ilçe kongre delegesi sayılır.

İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den fazla ise; önce her mahalle ve köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı, 400 sayısından düşülür. Arta kalan delege sayısı, partinin son milletvekili genel seçiminde o ilçede almış olduğu toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ilçeye bağlı her mahalle veya köyde alınmış oyla çarpımı sonucu çıkan sayı ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili mahalle veya köyün ilçe kongresi için seçeceği delege sayısını teşkil eder.

Delege dağılımında eksikler, küsurat büyüğüne göre yapılan sıralama ile tamamlanır. Asil delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir.

Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oyun belli olmaması halinde; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntem uygulanmak suretiyle delege dağılımı belirlenir.

İlçe yönetim kurulu kongreden üç ay önce kongre delege dağılım listesini hazırlar ve il yönetim kurulunun onayına sunar ve onaydan sonra ilan eder. Listenin ilanından itibaren 15 gün içinde yapılacak itirazları, il yönetim kurulu kesin olarak karara bağlar.

Önceki ilçe kongresince seçilmiş ve halen görevde bulunan ilçe yönetim kurulu başkan ve asıl üyeleri ile partili ilçe belediye başkanı ve ilçeye bağlı partili belde belediye başkanları ilgili ilçenin; partili büyükşehir belediye başkanları dışındaki partili il belediye başkanları ise merkez ilçe kongresinin tabii delegesidirler.Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 12-İLÇE KONGRESİ DELEGE SEÇİMLERİ

1 – İlçe kongresi delege seçimleri; üst kurulun kongre hazırlık talimatına göre, ilçe yönetim kurulunca hazırlanacak belli bir takvim içinde gerçekleştirilir.

2 – Delege seçimi, köy ve mahalle ölçeğinde yapılır. İlçe yönetim kurulu; her köy ve mahallede kayıtlı parti üyelerinin listelerini, üye kayıt defterine uygun olarak ayrı ayrı hazırlayıp köy ve mahalle temsilcisi veya yönetimine gönderir. Üyelerin tanınmasını sağlayacak bilgileri içerecek şekilde, Genel Merkez üye kayıtları esas alınarak düzenlenecek bu listeler, delege seçiminden en az 15 gün önce köy ve mahallede uygun bir yerde ve ilçede ilçe binasında askıya çıkarılmak suretiyle duyurulur. Listeler, seçim yapılana kadar askıda kalır. Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tarih, askı yapılan yerlerde birer tutanakla tespit edilir.

3 – İlçeye bağlı belde var ise beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi delege sayısı belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir.

4 – Partiye kayıtlı olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı halde listede yazılı olan kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren 5 gün içinde ilçe yönetim kuruluna partili her üye tarafından itiraz edilebilir.

5 – İlçe yönetim kurulu, itirazı iki gün içinde karara bağlar. İtirazın kabulü halinde, listede gerekli düzeltmeyi yapar. İlçe yönetim kurulu iki gün içinde karar vermez veya kararı red şeklinde olursa, ilgili kişi 3 gün içinde il başkanlığına itiraz edebilir. İl yürütme kurulunca verilecek karar, parti içi işlemler açısından kesindir. İlçe başkanlığının bu karara uyması zorunludur. İlgili kişi, il yürütme kurulunca verilmiş kararı ibraz ederek delege seçimine iştirak

edebilir. İtiraz üzerine düzeltme yapılan listeler, ilan edilir.

6 – Mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapılacağı, delege seçmen listesinin askısında belirtilir. Belli edilmiş gün ve saatte, delege seçimi yapabilmek için, kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Yapılacak yoklamaya göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde iki saat sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile delege seçimi yapılır.

7 – Delege seçimleri, ilçe yönetiminin görevlendireceği kişi veya kişilerin gözetim ve denetiminde gizli oy, açık tasnif esasına göre liste yöntemi ile yapılır. Sonuç tutanağa bağlanır ve ilçe yönetim kuruluna teslim edilir. İlçe ve il kongreleri organlarının seçimlerinde uygulanan esaslar delege seçimleri hakkında da uygulanır.

8 – Delege seçimleri neticelerine seçimden sonra üç gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

9 – Delege seçimiyle ilgili yukarıda açıklanan her tür itirazlarda; isteği halinde, itiraz eden kişiye alındı belgesi verilir ve verilen karar kendisine bildirilir.

Madde 13-İLÇE BAŞKANI VE İLÇE YÖNETİM KURULU  SEÇİMLERİ

İlçe başkanı, ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimini gerçekleştirir ve ilçe teşkilatını temsil eder.Aynı kişi, en fazla iki olağan dönem ilçe başkanı seçilebilir.

İlçe yönetim kurulu, ilçe kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve ilçe başkanı dahil,  yedi üyeden oluşur. Kongrede ayrıca üç yedek üye seçimi yapılır.İlçe yönetim kurulu ilçe başkanının başkanlığında, ilçe düzeyinde görev yapan parti içi organdır.

İlçe yürütme kurulu üyeleri; ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe yürütme kurulu üyeleri ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar.

İlçe yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, ilçe başkanı tarafından yapılır.

İlçe yönetim kurulu ilçe başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve tüzükte yazılı ayrık durumlar dışında katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

İlçe yönetim kurulu ilçe başkanının tevdi ettiği işleri yapar, ilçe kongresinde alınan kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar.

Madde 14-İL KONGRESİ

İl teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan il kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur. İl başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile ili temsil edecek büyük kongre asıl ve yedek delegelerinin seçimlerini yapar, gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.

İl kongresi, ilçe kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur. İlin seçilmiş delege sayısı 600’ü geçemez. Hangi ilçenin kaç delege ile il kongresinde temsil olunacağı şöyle belirlenir: Önce her ilçeye beşer delegelik tahsis edilir. Tahsis toplamı, 600’den düşülür. Kalan sayının, kongre öncesi yapılmış son milletvekili genel seçiminde partinin o ilde almış olduğu toplam oya bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Bu kat sayının, partinin ilçede almış olduğu toplam oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek rakama beş adet tahsisin ilavesiyle ulaşılacak rakam, o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur.

İl bünyesinde, seçimlerden sonra üçten fazla yeni ilçe kurulmuş olması veya il kongresinin yapılacağı tarihe göre genel seçim yapılmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerde; yapılmış son yerel seçimler, bu seçimlerle ilgili birinci cümlede yer alan nedenlerin varlığı halinde ise il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak yukarıda yazılı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il kongresi delege sayıları belirlenir.

İlin partili milletvekilleri, partili il ve büyükşehir belediye başkanları ile İl kongresince seçilmiş ve halen görevde bulunan il yönetim ve il disiplin kurulu başkan ve asıl üyeleri il kongresinin tabii delegeleridirler. Geçici il yönetimi ve disiplin kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 15-İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULU

İl başkanı il kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Partinin il düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimini gerçekleştirir ve il teşkilatını temsil eder.Aynı kişi, en fazla iki olağan dönem il başkanı seçilebilir.

İl yönetim kurulu il kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve il başkanı dahil 12 üyeden oluşur. Kongrede ayrıca  beş yedek üye seçimi yapılır. İl yönetim kurulu il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev yapan parti içi organdır.İl yönetim kurulu üyeleri arasında il başkanı tarafından görev bölümü yapılır. Bu üyeler il başkan yardımcısı sıfatıyla görev yaparlar.İl yönetim kurulu il başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve  katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.İl  yönetim kurulu, il başkanı ve il kongresince alınmış kararları ve verilen görevleri yerine getirir.

Madde 16- İL VE İLÇE KONGRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

İl ve ilçe kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz.Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi içinde olması şartıyla, il’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüşü alınarak il yönetim kurulunca belirlenir.

İlçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda asıl, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.Kongre delegeliği, parti üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, delege seçimlerinde kanun ve tüzük hükümlerine aykırılık olmasının saptanmış olması halinde, ilçe, il ve büyük kongre delege seçimlerini kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına, katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar verebilir.

Kongre gündemleri, ilgili kademe yönetim kurulunca belirlenir. Ancak en geç kongre divanı oluşturulup gündem okunduktan hemen sonrasına kadar divan başkanlığına verilmiş ve kongrede hazır bulunan delegenin en az %5’i tarafından yapılan ilave gündem teklifleri müzakereye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır.

Üst kademelerce belirtilen konuların, alt kademe kongre gündemine alınması zorunludur.

İlçe ve il başkanlıkları, kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, kademe merkezinde ilan edilir. Ayrıca internette yayınlanır.

Seçim kurulu başkanı, eksiklik yok ise listeyi ve eklerini onaylar. Onaylanan liste ve ekleri, kongreden 7 gün önce kongresi yapılacak teşkilat kademesi binasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresi 3 gündür.

İlan süresi içinde yapılacak itirazlar, yetkili seçim hakimi tarafından incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listelerle toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak teşkilat kademe başkanlığına gönderilir.

Böylece onaylanan liste, kademe kongresinin delege yoklama cetvelini oluşturur.

İlçe ve il yönetimi; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve  ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir.İlçe ve il kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. Kademe başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir. Kongreler, delege toplam sayısının en az dörtte birinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı katılanlarla yapılır.Kongrede kararlar, tüzükte yazılı ayrık durumlar saklı olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 17-KONGRENİN AÇILIŞI,KONGRE DİVANI VE YETKİLERİ

1 – Kongre başlamadan önce toplantı nisabının varlığı, yoklama cetvelindeki imzalar sayılmak suretiyle kademe sekreteri ve en az iki delegenin imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Kongrenin açılışı, kongresi yapılan teşkilat kademe başkanı veya onun görevlendireceği kademe yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.

2 -Divan başkanlığı için tek aday var ise, oylaması açık yapılır. Divan Başkanlığı için birden fazla aday olması halinde divan başkanı katılan üyeler tarafından gizli oyla seçilir. Böyle bir durumda, gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az olmayan sayım ve tasnif kurulu açık oylama ile oluşturulur.

3 – Seçilen divan başkanı yönetiminde, bir divan başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip üye seçimi açık oylama ile yapılarak divan oluşturulur.

4 – Kongreyi, kongre başkanlık divanı adına divan başkanı yönetir. Divanda kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik olması halinde divan başkanının katıldığı görüş uygulanır.

5 – Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütülmesi, parti tüzüğü ile ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve muhafaza etmek, kongre başkanı ve divanın yetki ve görevidir.

6 – Kongre divanını divan başkanı temsil eder. Siyasi Partiler Kanunu’nun 4. Kısmında yazılı yasaklara aykırı konuşma yapan veya davranışta bulunan herkese, divan başkanı derhal müdahale ederek delege olanların oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarmak gibi gerekli önlemleri alır. Gerekli olması halinde toplantıya ara verir, dinleyici yerlerinin boşaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kongreye kaldığı yerden devam edilir.

7 – Divan başkanı, divan tarafından onaylı kongre tutanak örneğinin bir nüshasını ekleri ile birlikte ilgili kademe başkanına, bir nüshasını ise üst kademe yönetimine teslim eder.

Madde-18-İL VE İLÇE KONGRELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kongre, ilgili teşkilat kademe yönetim organının faaliyet ve hesapları ile yeni dönem bütçelerini müzakere edilip karara bağlayan, yeni yönetim organlarını ve üst kademe delegelerini seçen kuruldur.İlgili kademenin en üst karar ve denetim organı olan kongrelerde; parti tüzük ve programı çerçevesinde yerel, genel her türlü hizmet ve faaliyet hakkında görüşmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir.

 

Yönetim kurulunun ibrası, kongrede karara bağlanır. İbra oylamasına, ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri katılamazlar.Görüşmelerde istek sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevlilerine öncelik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda karşı oy yazısı olmayan

yönetim kurulu üyesi, rapor aleyhine konuşmak için söz alamaz ve konuşamaz.

Kongrelerde aday olan özürlüler için kendilerini ifade edecek imkanlar ve ayrıca işitme özürlüler için tercümanlık gibi hizmetler, imkanlar ölçüsünde sağlanır.

 

Madde 19-İLÇE KONGRESİ ve İL KONGRESİ SEÇİMLERİ

1 – İlçe ve il başkanları, ilçe ve il kademe organları seçimleri ile üst kademe delege seçimleri, gizli oy ve açık tasnif esasına göre, parti yönetmelikleri ile parti tüzüğü ve kanuna uygun olarak yargı gözetim ve denetiminde yapılır.

2 – Seçim kurulu başkanı, bir başkan ve iki üyeden oluşan yeteri kadar sandık seçim kurulu oluşturur. Kurul başkanı ile bir üye memurlardan, diğer üye ise aday olmayan üyeler arasından seçilir. Her sandık için aynı şekilde ve sayıda yedek sandık kurulu belirlenir. Sandık kurulu başkanının yokluğunda, memur üye sandığa başkanlık eder.

3 – Kongrede yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.

4 – Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, yer kaydı aranmaksızın, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir.

5 – Kongrelerde adaylık başvurusu, divan oluştuktan sonra belli edilmiş süre dolmadan divana yapılır. Divan başkanlığı, gündemin “seçimler” maddesinde veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin dolduğunu, varsa bu başvuruların derhal yapılması gerektiğini tekrar duyurur ve daha sonra yapılacak aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder. Divan, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kongre genel kurulunun bilgisine sunar. Adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları kesinleştirir. Kesinleşmiş adaylar, okunmak suretiyle duyurulur ve ayrıca salonda uygun yerde ilan edilir. Divan tarafından onaylı liste örneği ise, hazır bulunan seçim kuruluna verilir.

6 – Aday listelerinin kesinleşmesi için belli edilen süre içinde yapılacak yazılı çekilme beyanları, divanca kimlik tespiti ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak kesinleşmiş aday listesi tutanağında belirtilir. Adaylıkların kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilenler olur ise, istifa etmiş sayılırlar.

7 – Organ ve delege seçimleri liste yöntemine göre yapılır. Asıl ve yedek üye adaylarını gösterir şekilde “liste yöntemi” esasına uygun öneri yapılmamış ise, her organ ve delegelikler için yapılan ferdi adaylıklar tamamlanıp kesinleştirildikten sonra, divanca soyadı esasına göre çarşaf liste sıralaması yapılır. Sıralamanın hangi soyadından başlayacağı çekilecek kur’a ile belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya daire boşluklara yer verilir ve yeteri kadar çoğaltılır. Birer örneği divanca onaylı yeterli sayıdaki listeler, mühürlenmek ve oy pusulası olarak kullanılmak üzere, zarflarıyla birlikte yetkili seçim kuruluna teslim edilir.

8 – Çarşaf liste uygulamasında oylar, seçim kurulunca mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, mühürlü zarfa konduktan sonra sandığa atmak suretiyle kullanılır. Asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan fazla adaylar işaretlenirse veya işaretlemeler belirsizse, oylar geçersiz sayılır. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde seçim kurulunca kur’a çekilir.

9 –Adaylar, liste yöntemine uygun olarak önerilmiş ise, bu takdirde seçimler; listenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle yapılır. Delege oyunu, listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi adayları yazmak suretiyle kullanabilir.

10 – Oyların liste halinde kullanılması durumunda, listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış, yahut organ üye sayısından fazla ilave yapılmışsa, bu oy pusulaları geçersizdir.Divan başkanınca kesinleştirilmiş aday listelerinde yer almayanlara verilecek oylar, dikkate alınmaz.

11 – Seçimlerin, liste yöntemi uygulanmak suretiyle yapılması halinde; ferdi adayların isimleri, soyada göre sıralanır ve ayrı bir kağıda yazılarak oy kabin veya kabinlerinde asılı olmaları sağlanır.

12 – Adaylıkların kesinleştirilmesinden önce usulüne uygun vaki çekilmeler sonucu, organ üye tamsayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma olan listeler, liste olma özelliğini kaybeder.

13 – Belde, ilçe ve il kongrelerinde bütün seçimler birlikte yapılır.

14 – Organ ve delege seçimleri için “liste” şartlarının varlığı halinde, aday isimlerinin baş tarafına kare veya daire oluşturulmasına gerek kalmaz. Adaylar, listede aday olarak gösterilen yere seçilmiş olurlar.

15- Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayıp, bir kamu kurum ve kuruluşunda veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs, teşekkül, iştirak veya kuruluşlarda görev veya hizmet yapan kişiler, bu görev ve hizmetlerinden ayrılmadıkça kongrece seçimi yapılan parti organlarına başkan  veya üye olarak aday olamaz veya aday gösterilemezler.

16 – Aralarında ikinci dereceye kadar kan bağı veya akrabalık bulunan partili üyeler, aynı teşkilat kademesinde eş zamanlı olarak  görev alamazlar.

17- Bu hükümlere aykırı olarak görev alanların görevine MKYK kararıyla son verilir. Kesinleşmiş delege listesinde yazılı olmayan delegeler oy kullanamaz.

Delege, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri ile veya resimli ve mühürlü üye kimlik kartı ile kimliğini ispat ettikten ve delege listesinde isminin karşısındaki yeri imzaladıktan sonra oyunu kullanılır.

Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, kurulca mühürlenmiş adayları gösterir listelerin zarfa konularak sandığa atılması suretiyle kullanılır. Bu işlem bittikten sonra delegenin ikinci imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.

Delege oyunu bizzat kendisi kullanır. Özürlüler istediği takdirde, sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa delegelerden birinin yardımıyla oy kullanabilir. Bir delege birden fazla özürlüye yardım edemez.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde seçim sonuçlarına karşı, seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Hakimin kararı seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, bir aydan az ve iki aydan fazla olmayacak bir süre içerisinde, hakimin belirleyeceği tarihte sadece seçim yapılır.

İlçe başkanları, kongre divan başkanı tarafından kendisine tevdi olunacak ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarını gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiş ise sonuçlandıktan hemen sonra Teşkilat Başkanlığı’na gönderilmek üzere il başkanlığına verir. İl başkanlığı da il kongresiyle ilgili aynı bildirimi yapar.İl ve ilçe başkanları ayrıca Tüzüğün 57.maddesinde belirtilen ana kademe  ile ilgili resmi bildirimleri mülki makamlara en geç 15 gün içinde yaparlar. Beldelerde tüm bildirimler, beldenin bağlı olduğu İlçe Başkanlığınca yapılır.

Madde 18-İLÇE ve İL KONGRELERİNİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI

lçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla veya kademe delege tam sayısının 1/5’ inin imzalı ve yazılı isteği ile yapılır.

Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur.

Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez.

Ancak kademe başkan ve yönetim kurulu ile üst kademe delege seçimlerinin olağanüstü kongre ile yenilenebilmesi talebinin beldelerle ilgili olması halinde il yönetim kurulunun, ilçe ve il yönetim kurulları ile ilgili olması halinde ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun onayı gereklidir.

Üst kademe kongresinin yapıldığı tarihe göre, kongresi yapılmamış olmakla birlikte azami seçilmişlik süresi olan üç yıl dolmamış ise alt kademe, var olan delegeleriyle üst kademe kongresinde temsil olunur. Ancak, yetkili makamca kongre tarihinin belirlenmiş olmasına karşın belirlenen kongre takvim süresi içinde kendi kademesinin kongresini yapmamış olan ilçe veya il teşkilatı, üst kademe kongresinde delege ile temsil olunamaz.

Madde 19- İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARINA DAİR ORTAK HÜKÜMLER

İlçe ve il kademe teşkilatlarının ilk kuruluşları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca atama ile sağlanır. Önce kademe başkanı atanan kişiye “yetki” belgesi verilir. Bu kişinin oluşturacağı listenin, merkezce onaylanması ile kurucu yönetim kurulu oluşmuş olur.

Kurucu yönetim kurulları, el çektirilme nedenleri ayrık olmak üzere, kendi kademelerinin kongrelerine kadar tüzüğün kurula verdiği hak ve yetkileri kullanırlar.

İlçe ve il yönetim kurulları, ayda en az bir defa olmak üzere üye mevcudunun salt çoğunluğu ile olağan toplantı yapar. Kararlar, bu tüzükte aksine hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.Yönetim kurulları, kurul başkanının veya kurul üye tam sayısının 1/3’ünün talebi halinde olağan üstü toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı nedeni olan konular görüşülür. Yönetim kurulu kararları karar defterine yazılır veya bilgisayar çıktısı alınarak bu deftere yapıştırılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar, “muhalifim” şerhi ile yetinebilecekleri gibi muhalefet nedenlerini de yazabilirler.

Belde, ilçe ve il başkanları, görevli oldukları kademelerde Parti teşkilatını temsil ederler. Temsil ettikleri teşkilatın hesap işlerine ait belgeleri, yürütme kurulunun muhasip üyesi ile birlikte imza ederler.Başkanın yokluğunda teşkilat, protokol sırasındaki başkan yardımcısı tarafından temsil olunur.

Madde 20-İL ve İLÇE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ

İl ve ilçe yönetim kurulları, teşkilat kademelerinde parti faaliyetlerinin, parti tüzüğü ve yasal mevzuata uygunluğunu gözetir, denetler, koordinasyonu sağlar, tüzüğün verdiği yetki ve görevleri ifa ederler.Partinin program ve faaliyetinin tanıtım ve gelişimi için tüzüğe uygun gerekli her tür çalışma ve faaliyette bulunurlar. Yapılacak iş ve amaca göre dar veya geniş kapsamlı toplantılar düzenleyebilirler. Partinin ilkeleri doğrultusunda amaçlarını

gerçekleştirmek üzere, parti içi veya dışından uzman kişilerden geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilirler.Doğacak durum ve gereklere göre, bir üst yönetimin olurunu almak kaydıyla toplantılar, miting, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir ve partinin program ve hedeflerini tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli gördükleri içe dönük veya dışa açık toplantılar yapabilirler.Kongrelerle ilgili gerekli hazırlık ve uygulama çalışmaları, ilgili tüm işlemler, seçim kurullarına veya ilgili idari birimlere ait tüm bildirimler; ilgili kademe başkanı tarafından veya onun nezareti altında gerçekleştirilir.

Alt kademeler, üst kademelerin emir ve talimatlarına, parti yönetmeliği ile tüzüğüne ve yasa hükümlerine uygun iş ve işlem yapmakla yükümlüdürler.Yazışmalarını, acil durumlar hariç,

kademe silsilesine göre yaparlar.

Olağan toplantılar ile gün ve zamanı bildirilmiş olağanüstü toplantılara bir yıl içinde peş peşe 3 veya bir yıl içinde 6 kez özürsüz olarak katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Ancak bu madde hükmü, üst kademece belirlenmiş kongre takvimi süresince uygulanmaz.

Madde 21-İL ve İLÇE BAŞKAN ve ÜYELERİNDE BOŞALMA

İl veya ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin, nedeni ne olursa olsun toptan çekilmeleri halinde boşalan kurul yerine, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca atama yolu ile yeni kurul oluşturulur.

Atanan kurul, seçilmiş kurulun hak ve yetkilerini kullanır.

Kısmi boşalmalarda, boşalan üyelikler yedeklerin sırayla çağrılmalarıyla doldurulur. Yedeklerin katılımından sonra, kurulun üye mevcudu; üye tam sayısına göre yarısının altına  düşmüş ise, kurul boşalmış sayılır. Bu takdirde yukarıdaki fıkraya göre yeni kurul oluşturulur.

Sadece kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması hallerinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından başkan ataması yapılır.

Kademelerde görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerekli kılan haller:

1 – Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış olması, muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında Genel Merkez’e gönderilmemiş olması,

2 – Organlara seçilenlerin kimliklerini içeren belgenin süresi içinde en büyük mülki amirliğe gönderilmemiş olması,

3 – Ülke ve parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilenmesi veya parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması,

Hallerinden birinin vukuunda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirmeye yetkilidir. Belde başkan ve yönetimi hakkında aynı yetki il yönetim kurulunca kullanılır.

İşten el çektirmenin usul ve esasları olarak:

1 – İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il yönetim kurulu, ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini Merkez Karar ve

Yönetim Kurulu’ndan; ilçe yönetim kurulu ise belde başkanı veya belde yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini il yönetim kurulundan talep edebilir.

2 – El çektirme talebini içeren kurul kararlarının,  üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oylama ile alınmış olması gerekir. Karara, el çektirmeyi gerekli kılan olayın değerlendirmesini ve delillerini içeren gerekçeli bir rapor da eklenir.

3 – Belde ile ilgili ilçe yönetiminin talebi üzerine il yönetim kurulu, ilçe ile ilgili il yönetiminin talebi üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; gerek görürlerse inceleme yaptırarak talebi karara bağlarlar.

4 – Merkez Karar ve Yönetim Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak re’sen ilçe ve il başkanları ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirebilir.

5 – Yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile birlikte tamamının işten el çektirilmesi halinde, el çektirme kararı veren organ, aynı kararla veya makul sürede geçici yönetim kurulunu oluşturur ve ilgililere tebliğini sağlar.

6 – Sadece başkan veya yönetim kurulunun kısmen işten el çektirilmesi halinde boşalan üyelik,tüzüğün       maddesine göre doldurulur.

7 – İşten el çektirme kararı, Siyasi Partiler Kanunu’ndaki istisnalar ayrık olmak üzere, gizli oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

8 – Usulüne uygun olarak alınmış el çektirme kararları, parti içi işlemler açısından kesindir.

9 – İşten el çektirme kararlarına karşı yargısal denetim yolu açıktır. Yargısal denetimde yetkili yargı mercii, işten el çektirilenin görev yaptığı yer mahkemesidir. İşten el çektirme kararına karşı yargı yoluna başvurmak, kararın yürütülmesini durdurmaz.

Madde 22- GEÇİCİ KURULLAR ve OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Geçici kurullar, alt kademe organlarının tamamen veya organ sayılma niteliğini sona erdirecek sayıda üyenin işten el çektirilmeleri halinde oluşturulan yeni kurullardır.

Geçici kurullar, seçilmiş kurulların hak ve yetkilerini kullanırlar.İşten el çektirme kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilçe kongresi, 45 gün içinde ise il kongresi toplanarak yeni

yönetim kurulunu seçer. Kongre; yeni delege seçimi yapılmış değilse, eski delegelerle toplanır. Bu şekilde seçilen yeni yönetim kurulunun görev süresi, ilgili kademenin olağan kongresine kadar devam eder.

Yukarıda sözü edilen kongre, kademenin olağan kongre dönemi ve takvimine uygun zamanda ise, ona göre hazırlanılır ve normal kongre gündemine uygun olarak yapılır.

 

Madde 23-MERKEZ TEŞKİLATI –BÜYÜK KONGRE

Büyük Kongre, partinin en üst karar ve denetim organı olup bu sıfatla ;

1 – Parti Genel Başkanını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini gizli oylama ile seçmek,

2 – Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, gelir-gider ve kesin hesabını kabul veya reddetmek, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ile gelecek dönem bütçesini müzakere edip karara bağlamak, yönetimin ibrası konusunda karar vermek,

3 – Toplumu ve devleti ilgilendiren konular ve parti politikaları hakkında temenni niteliğinde veya bağlayıcı kararlar almak,

4 – Partinin tüzel kişiliğinin feshine, başka parti ile birleşmesine karar vermek, fesih kararı vermesi halinde parti mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ve yerini karara bağlamak,

5 – Kanun ve tüzükte verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları müzakere edip karara bağlamak,

büyük kongrenin yetki ve görevidir.

 

Madde 24-BÜYÜK KONGRENİN TEŞKİLİ

Büyük Kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur. Seçilmiş delegeler toplamı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.

1 – Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri

Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile büyük kongrede temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir:

Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik, illerden seçilecek milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan delege sayısının, partinin

son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam oya bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayının, partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder.Büyük kongrenin yapılacağı tarihe göre, partinin katıldığı genel seçim olmamış veya

Partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il; seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile büyük kongrede temsil olunur.

İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığı’nca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.

2 – Büyük Kongrenin Tabii Delegeleri (SPK, m. 14/f.3)

Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden Parti Kurucuları ile Partili bakan ve milletvekilleri büyük kongrenin tabii delegeleridir.

3 – Büyük Kongrenin Onur Üyeleri

Görevde bulunan ve Parti ile üyelik bağı devam etmek kaydıyla kurucu üyeler, genel başkan,hükümet üyeleri, TBMM üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri Büyük Kongrenin onur üyesidirler. Bunlar kongrede söz alabilir, fakat delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar.

Madde 25-BÜYÜK KONGRE OLAĞAN TOPLANMASI

Büyük kongreyi olağan toplama yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla büyük kongreyi toplamak zorundadır.

Büyük kongrenin gündemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce ulusal bir gazetede ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı ile bildirilir. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve saati; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, en az 7 gün önce yetkili mülki amirliğe bildirilir.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün  19.  maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur.

 

Madde 26-BÜYÜK KONGRE AÇILIŞI,DİVAN OLUŞUMU,GÜNDEM

Tüzüğün 17.ve 18. maddelerinde yer alan; kongrenin açılışı, toplantı ve karar yeter sayıları, divan başkanı seçimi, divan heyetinin oluşumu ile kongre divanının yetki ve görevlerine ilişkin hükümler, büyük kongre hakkında da aynen uygulanır.

Büyük Kongre’de kongre divanı oluşup gündem okunduktan sonra, gündemdeki sırasına göre konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan’a söz verilir.

İşin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer verilmiş veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmış ise divan, Genel Başkan’ın konuşmasının ardından, genel kurulda aksine bir karar alınmazsa, beşer kişiden oluşacak komisyon üyelerinin seçimini, açık oylama ile gerçekleştirir. Her komisyon, bir başkan, bir sözcü ve bir raportör seçerek çalışma yapar.

Komisyonların çalışma zamanı, gündem maddelerinin görüşülmesini aksatmayacak şekilde, divan heyeti tarafından belirlenir. Belirlenmiş sürede raporun hazırlanıp sunulmamış olması,

tek başına kongrenin uzaması nedeni olarak öne sürülemez.

Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Her delege, çalışmaları aksatmayacak şekilde komisyon çalışmalarına katılıp görüş beyan edebilir. Komisyon belli edilmiş süre içinde raporunu hazırlar ve genel kurula sunulmak üzere kongre divan başkanlığına teslim eder. Komisyon raporları görüşülür ve oylanır. Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları, genel kurul kararı niteliği kazanır.

Büyük kongre çalışmalarıyla ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, belli konuların daha önce oluşturulacak komisyonlarca incelenmesini ve rapora bağlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde ilçe, il ve merkez  kuruluşlarını temsil edecek şekilde büyük kongre delegesi sıfatını taşıyanlar arasından  beş kişilik komisyon oluşturulur. Komisyonlar bu şekilde oluşturulmuş ise, genel kurulda sadece raporların müzakeresi ve oylaması yapılır.

 

Madde 27-GÜNDEMDE DEĞİŞİKLİK

İlan edilmiş gündem maddeleri arasında sıra değişikliği veya başka bir konunun gündeme alınması, genel kurul kararıyla mümkündür.Gündem değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için, yazılı olarak kongre açılış başkanlığına veya gündemin okunmasından hemen sonra divana verilmiş olması zorunludur.

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin veya parti politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için, bu tekliflerin, genel başkan veya

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yahut büyük kongre delegelerinin en az yirmide biri tarafından önerilmiş olması gerekir.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin son bendinin ikinci cümlesinde yer alan konularla ilgili müzakere şartı oluşan teklifler, Büyük Kongrenin seçeceği bir komisyonda görüşüldükten sonra komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağlanır.

Seçimler, gündemin “kapanış” şeklinde son maddesi hariç gündemin en son maddesi olarak yapılır.

Görüşmeler, gündem sırasına göre yapılır. Müzakerelere katılım, talep sırasına göre yürütülür. Parti Genel Başkanı’na, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu adına söz isteyen kurul üyesine, komisyon başkanı ve sözcülerine, konuşma taleplerinde öncelik verilir.

Faaliyet raporuna muhalefet şerhi bulunmayan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, faaliyet raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz.

Büyük kongre için tek bir gün öngörülmüş ise, kongre, gündem maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

 

Madde 28-BÜYÜK KONGREDE ADAYLIK ve SEÇİMLER

Genel başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri, yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre büyük kongre delegelerince seçilir.Yetkili Seçim Kurulu Başkanı:bir sandık kurulu başkanı+bir memur üye+bir aday olamayan kongre üyesinden oluşan yeteri kadar sandık seçim kurulu oluşturur. Büyük kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir.

Genel Başkanlığa aday olabilmek için, üye tam sayısının en az yüzde yirmisinin yazılı önerisi gerekir. Bu öneri  divan başkanlığı veya divan başkanlığının görevlendireceği üye komisyonu  gözetiminde imzalanır. Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan başkanı tarafından adaya ter-cih  yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz.

Büyük Kongrede; Genel Başkan seçimi hariç, diğer bütün seçimler aynı anda ve birlikte yapılır.Tüzüğün, aday ve organ seçimlerine ilişkin  maddesinin yukarıda yazılı olanlara aykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde de aynen uygulanır.

 

Madde 29-BÜYÜK KONGRE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Büyük kongre, Genel Başkan’ın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yahut büyük kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.Olağan üstü toplantı gündemi çağrıyı yapanlar tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez.

Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem maddeleri ,talepte bulunan delegeler tarafından tek tek imzalanır. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olması yeterli olup ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak

yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz.

Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır.

Genel Başkanlığın, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun veya Merkez Disiplin Kurulunun herhangi bir sebeple boşalması hali dışında seçimin olağan üstü toplantı sebebi olabilmesi için Genel Başkan’ın veya Büyük Kongre delege tamsayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi gerekir.

Seçim kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile kongreye ait bütün tutanak ve belgeler, divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde parti genel başkanına teslim edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına karşı, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler yapılır.

 

Madde 30-MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU OLUŞUMU

1 – Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, büyük kongreden sonra partinin en üst karar ve yönetim organı olup büyük kongrece gizli oyla seçilen 15 üyeden oluşur. Ayrıca 5 yedek üye seçilir.

2 – MKYK’nın görev süresi, seçimli olağanüstü toplantı yapılmadığı sürece, büyük kongrenin normal olağan toplantısına kadar devam eder. Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, sıradaki yedek üye genel başkan tarafından davet edilir.

3 – Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Genel başkanın yokluğunda, MYK’nın protokol sırasındaki genel başkan yardımcısı başkanlık eder.

4 – MKYK, kanun ve tüzükte yer alan toplantı ve karar yeter sayısı ile oylama şekline ilişkin ayrık durumlar dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır. Açık oylama sonucunun eşit olması halinde, genel başkanın katıldığı görüş kabul

edilmiş sayılır. Gizli oylama sonucunun eşit olması halinde, oylama iki kez daha tekrarlanır. Eşitlik bozulmaz ise, sonraki toplantıda konu bir kez daha oylanır.

Eşitlik yine bozulmazsa, oylama konusu reddedilmiş sayılır.

5 – MKYK, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan toplantıların zaman, yer ve tarihleri, kurulca kararlaştırılır. Kurul, genel başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim

Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün talep etmesi hallerinde olağanüstü toplanır. Olağan üstü toplantının tarihi ile yer ve zamanı üyelere duyurulur. Bir yıl içinde peş peşe 3 veya bir yıl içinde 6 kez özürsüz olarak toplantılara katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Bu durumun kurulca tespitinden sonra üyelik boşalmasına ilişkin tüzük hükmü uygulanır.

6 – MKYK gündem esasına göre müzakereler yapar, kararlar alır. Kurul üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. Karşı görüş olması halinde yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır.

 

Madde 31-MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Partinin seçimle görev üstlenmiş teşkilat kademe organlarının tümü, kademe sırasına göre  Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK)na  bağlı ve tabidirler.Görevleri arasında:

1 – Parti tüzük ve programını ve büyük kongre kararlarını uygulamak, uygulatmak, partinin bütün teşkilatını uyum içinde, verim ve etkinliği sağlayıcı tedbirler alarak aktif kılmak, tabandan tavana gerekli koordinasyonu sağlamak,

2 – Parti politikalarının gerekli kıldığı dokümanlar hazırlamak, yürürlüğe koymak, ihtisas komisyonları ve çalışma büroları oluşturmak, bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya belirleyeceği çerçeveye göre uygulama yapması için MYK’ya yetki vermek,

3 – Parti teşkilat kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumlarını sağlamak amacıyla yasalar çerçevesinde gerekli gördüğü her tür düzenlemeleri yapmak, tedbirler almak,

4 – Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak, partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak,

5 – Partinin ilke ve hedefleri ışığında, öncelikle parti kademelerinde görev almış olanların ve parti üyelerinin politik konularda eğitimi ve bilgilenmeleri için çalışmalar yapmak,seminerler

ve kurslar düzenlemek,

6 – Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında parti görüşünü belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda gerekli olması halinde TBMM Parti Grubu ile ortak toplantılar yapmak,

7 – Partinin çalışma ve faaliyetlerinin planlamasını yapmak ve bu planlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak, hazırlatmak,

8 – Kademelerden gelen görev ve yetkisi içindeki teklifleri incelemek, karara bağlamak, görevi dışında olanları takip etmek ve ilgili kademeyi bilgilendirmek,

9 – Bütün seçimlerle ilgili gerekli kararları almak, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisleri için partiden aday olanlar hakkında yetkilerini kullanmak,

10 – Seçimlerle ilgili her tür seçim mekanizması ile çalışma yöntem ve stratejilerini belirlemek, partinin seçim çalışmalarını ve seçimleri sevk ve idare etmek, ettirmek,

11 – Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesinhesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylamak ve büyük kongreye sunmak,

12 – Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde lehte veya aleyhte her tür ayni veya borçlandırıcı takyitler oluşturulmasına karar vermek,

13 – Zorunlu nedenler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığını sona erdirmek, tüzük ve program değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak,

14 – Genel başkanın teklifi üzerine Merkez Yürütme Kurulu ile alt kademeler yürütme organlarının üye sayısını belirlemek, gerektiğinde artırmak veya azaltmak,

15 – Partinin yasalar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve tüzüğün 20. maddesine göre yurt dışı temsilcilik önerilerini karara bağlamak,

16 – İki büyük kongre arasında, Siyasi Partiler ve Seçim kanunları ile diğer ilgili mevzuatın, parti tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, parti ve dolayısıyla ülke çıkarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak, uygulamak veya uygulatmak, gibi görevler yapar, yetkiler kullanır.

 

 

Madde 31-PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİMİ

Parti Genel Başkanı, büyük kongre tarafından gizli oyla seçilir. Ancak aynı kişi, kurucu genel başkanlık hariç, en fazla olağan iki dönem genel başkan seçilebilir.

Genel başkan, büyük kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday genel başkan seçilmiş olur.

Adaylık başvuruları, kongre divan başkanlığına yapılır. Divan başkanlığı huzurunda,büyük kongre delegelerinin en az yüzde yirmisinin yazılı önerisini edinen her parti üyesi, genel başkan adayıdır. Birden fazla aday olması halinde her aday için farklı renkte ayrı oy pusulası kullanılır.

Kongre gündeminin “seçimler” maddesinde, önce genel başkan seçimi yapılır. Genel başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez.

Seçilen genel başkan, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.

 

Madde 32-GENEL BAŞKANIN GÖREV  ve YETKİLERİ

Genel başkan partinin disiplin kurulları  hariç, bütün parti teşkilatının tabii başkanı olup, büyük kongreye karşı şahsen sorumludur.

Bu sıfatla genel başkan;

1 – Adli, idari, mali ve benzeri her tür kamusal kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak partiyi temsil eder veya bu alanlarda Tüzüğün 82.3/2 bent hükmüne göre kendi adına yetki kullanılmasına nezaret eder.

2 – Parti adı altında yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre icra edilmesini ve Büyük Kongre ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

3 – Partililer ve parti teşkilat kademeleri arasında verimli ve etkin çalışma temposunu sağlar, parti üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve nezaret eder.

4 – Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapar, gerek görmesi halinde iş bölümünü değiştirir.

5 – Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin eder.

6 – Gelişen durum ve olaylar karşısında parti duruş ve görüşünü kamuya açıklar.

7 – Genel merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, ilgili MKYK üyesinin önerilerine göre karara bağlar.

8 – Genel Başkan; Kanun, Parti Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

Madde 33-GENEL BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI

Genel başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde MKYK on gün içinde toplanarak üyelerinden birini Genel Başkan Vekili seçer ve yeni genel başkanı seçmek üzere büyük kongrenin olağanüstü toplanma tarih, yer ve zamanını kararlaştırır.

Genel başkan seçiminin yapılacağı olağan üstü büyük kongre, boşalma tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde gerçekleştirilir. İlk büyük kongre gerçekleşmeden,Kurucular Kurulu tarafından seçilen genel başkanın istifası veya genel başkanlığın her hangi bir şekilde boşalması halinde,MKYK  iki gün içinde  salt çoğunlukla açık oylama ile bir Genel Başkan Vekili seçer.Kurucular Kurulu en geç 30 gün içinde toplanarak salt çoğunlukla ve gizli oyla Genel Başkan seçer.Salt çoğunluk bulunmazsa,toplantının ertesi günü en az on kurucu üyenin katılımıyla ve katılanların salt çoğunluğuyla ve gizli oyla Genel Başkan seçilir.Yine seçim gerçekleşmezse,MKYK nın üyelerinin salt çoğunluk kararıyla Partinin feshedilmesine karar verilebilir.MKYK üyeleri fesih işlemlerinin yürütülmesinden ve tamamlanmasından sorumludur.

 

Madde 34-PARTİ ÜST YÖNETİMİ-MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Genel Başkan,genel başkan yardımcıları,genel sekreter ve seçilince TBMM Parti Grup Başkan ve Başkanvekillerinden oluşan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Partinin en üst icra kuruludur. TBMM grup başkan ve başkan vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından tercihen belirleneceği gibi yeni parti üyeleri arasından da belirlenebilir.

Genel Başkan, MYK’nın başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda protokol sırasındaki genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.

MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından kısmen veya tamamen değiştirilebileceği gibi, MKYK’da yapılacak güven oylaması ile de değiştirilebilir. Güvensizlik için kurul üye tam sayısının salt  çoğunluğunun oyu gereklidir. İstifa eden veya düşürülen üye yerine,  yeni üye belirlemesi yapılır.

MYK haftada en az bir toplantı yapar. İlk toplantısında, toplantılarının gün ve tarihini belirler.

Kurul salt çoğunlukla toplanır, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

MYK üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler.MYK’nın görevleri bir yönerge ile belirlenir;şartlara göre yönerge yenilenir.Merkez Yönetim Kurulu  üyeleri arasında görev bölümü Genel Başkan ve üyelerin açık istişareleri ile kesinleştirilir veya değiştirilir.

 

Madde 35-GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Genel başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki çalışma düzen ve koordinasyon, Genel Başkan tarafından yapılacak iş bölümü talimatında belirlenir.

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı; parti merkez teşkilatının bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamakla yetkili, görevli ve sorumludur.

Mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73 ve 74. madde gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabını hazırlayarak MKYK tarafından karara bağlanmak üzere MYK’ya sunar. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi edilmesini takip eder ve gerçekleştirir.

Mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından teklif edilen ve Genel

Başkan tarafından atanan genel muhasip, mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısının haiz olduğu yetkileri onu temsilen kullanır.

Genel muhasip, partinin muhasebe işlerine ait harcama evraklarını, mali ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ile, onun yokluğunda MYK üyelerinden birisi ile birlikte imza eder.Genel Muhasip atanıncaya kadar bütün mali ve bütçe evraklarını Genel Başakan yardımcısı ile Genel Başkanın kendisi imza eder.

 

Madde 36-GENEL SEKRETER GÖREV VE YETKİLERİ

Genel sekreter, MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. Genel merkezin gelen-giden her türlü evrak işleri ile yazışmalarının düzenlenmesinden, MKYK ile MYK’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.

Genel sekreter, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde genel başkan adına bizzat  partiyi temsil eder,

Genel sekreterlik, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak, partinin yazışma ve haberleşme ünitesidir. Partinin bütün resmi ve parti içi yazışmaları, genel sekreterin gözetimi  ve denetimi altında genel sekreterlik birimi aracılığıyla yapılır.Genel sekreter Partinin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur.

 

Madde 37-PARTİ  DİSİPLİN KURULLARI

Yasalara,parti tüzüğü,yönetmeliği ve programına,parti yetkili makam ve organlarının kararlarına aykırı davranışta bulunan parti üyeleri hakkında disiplin soruşturması yapmaya ve ceza kararları vermeye:1-İl Disiplin Kurulları

2-Merkez Disiplin Kurulu

yetkili ve görevlidirler. Ve karar verir.

TBMM Parti Grubu teşekkül edince,kendi disiplin kurulunu kendi üyeleri arasından seçecek ve görev prensiplerini MKYK üyeleriyle TBMM Parti Grubu üyeleri birlikte tespit edeceklerdir.

 

Madde 38-İL DİSİPLİN KURULLARI

İl disiplin kurulu,her il kongresi tarafından,il yönetim kurulunun seçimine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.İl çevresinde parti üyeleri hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve karar verir.

İl disiplin kurulu kararına karşı,bildirimden itibaren on gün içinde,ilgili üye veya il yönetim kurulu tarafından Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.Süresi içinde itiraz edilmeyen  il disiplin kurulu kararı kesinleşir.Ancak il disiplin kurulunca verilmiş ihraç kararına itiraz edilmemiş olsa bile,soruşturma dosyası  incelenmek üzere Merkez Disiplin Kuruluna gönderilir.İhraç kararı,Merkez Disiplin kurulunun onayı ile Parti içi işlemler bakımından kesinleşir.

 

Madde 39-MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Merkez Disiplin Kurulu, Partinin en üst disiplin kurulu olup,Büyük Kongre tarafından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu  üyelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen,yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur.Üyeler arasında her hangi bir akrabalık bağı bulunmamasına özellikle dikkat edilir.

Merkez Disiplin Kurulu:

a.Partinin kurucu üyeleri,

b.Genel Başkan,MKYK asil ve yedek üyeleri,Genel Merkez görevlilerinin her biri,

c.İl  yönetim ve il disiplin kurullarının başkan ve üyeleri,il ve ilçe belediye başkanları,

d.Kendi başkanı ile asıl ve yedek üyeleri

hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve parti içi işlem açosondan kesin karara bağlar.

Buna ilaveten,Merkez Disiplin Kurulu,il disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine,tüzüğün ilgili maddesi gereğince gönderilen disiplin dosyalarını üst disiplin kurulu olarak inceleyip lehte veya aleyhte karar vererek gerekli cezayı kesinleştirmeye,değiştirmeye veya kaldırmaya ,parti içi işlemler açısından, tam yetkilidir.

 

Madde 40-DİSİPLİN KURULLARIYLA İLGİLİ ORTAK KURALLAR

A.Her disiplin kurulunun görev süresi, yenisinin seçilmesiyle son bulur.

B.Disiplin kurulları,seçilmelerini takiben en yaşlı üye başkanlığında yapacağı ilk toplantısında,gizli oylama ile başkanını seçer.Başkan asıl  üyeler arasında görev bölümü yapar.

C.Disiplin kurulunun bir üyesi,sadece o disiplin kurulunda,kongre delegeliğinde ve TBMM Grup üyeliğinde görev alabilir;başka organlarda görev alamaz.Eşler ile ikinci derecede kan ve sıhri hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamazlar.

D.Kurul üyeliğinde boşalma halinde,sıradaki yedek üye ile tamamlanır.

E.Zamanı belli toplantılara,mazeretsiz ardı ardına üç kez veya bir yıl içinde toplam beş  kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

F.Disiplin kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin  salt çoğunluğu ile karar verir.

G.Disiplin kurulları başkan ve üyeleri , kendi haklarında yürütülen soruşturmalara  katılamazlar.

H. Disiplin kuruluna sevk edilen partilinin savunması alınmadan veya savunmadan  vazgeçtiği analaşılmadan karar verilemez.Savunma için gerekli süre,çağrının ilgiliye bildiriminden itibaren 15 gündür.Savunma daveti kurul başkanınca yapılır.Davet yazısında uygulanması teklif edilen disiplin cezası ile buna neden gösterilen söz ve fiiller açıkça belirtilir.

İ.Savunma davet yazısı,ayrı adres bildirilmemişse ,ilgilinin parti üye kütüğünde yazılı adresine tebliğ edilir veya gönderilir.Telefonla veya internetten ikaz edilir.Savunma alınamazsa,dosyadaki bilgi  ve belgelere göre  karar verilir.

J.Disiplin kurulları,kendilerine iletilen işler hakkında,yasa ve tüzük hükümleri ile zaruret hallerinden kaynaklanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,30 gün içinde karar verirler.

K.Kongrelerde ve her tür Parti toplantılarında,karar kesinleşinceye kadar,disiplin kuruluna sevk edilmiş konularda görüş,tavsiye ve telkinde bulunulamaz.

L.Parti teşkilat ve yönetim birimleri,Disiplin Kurullarının taleplerini öncelikle yerine getir mek zorundadırlar.

M.Disiplin kurulları sevk kararında belirtilen eylemi incelemekle bağlıdırlar.Gerek görmeleri  halinde soruştumayı genişletir ve tanık dinleyebilirler.İddia ve savunmayı kanun ,tüzük ve ilgili mevzuata göre değerlendirerek karar verirler.Sevk kararında önerilen cezadan daha ağır bir karar veremezler.

N.Disiplin kurulları kararlarını ilgiliye ve konuyu sevk eden organa,hem evrak ile,hem internetten tebliğ eder ,ayrıca telefonla ikaz ederler.Tebliğ tarihinden itibaran 15 gün içinde itiraz edilmeyen karar kesinleşir.Parti yetkilileri kesinleşmiş disiplin kurulu kararalarını derhal  işleme koymak zorundadırlar.

 

Madde 41-DİSİPLİN KURULUNA SEVK YETKİSİ

Disiplin kurulları kendiliklerinden soruşturma başlatamazlar.İl disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kuruluna,Merkez Disiplin Kuruluna sevk yetkisi  Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna(MKYK),TBMM Parti Disiplin Kuruluna sevk yetkisi Parti Grup Yönetim Kuruluna aittir.Disiplin kuruluna sevk kararı yetkili kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karardan önce ilgilisini dinleyip gerek gördüğü inceleme ve araştırmaları,görevlendireceği üyeleri vasıtasıyla yaptırabilir.İhbar veya şikayet eden sevke yetkili kurulun üyesi ise,konuyla ilgili toplantı ve müzakerelere katılamaz;kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez.

Disiplin kuruluna sevk kararlarının,isnat olunan fiil ile uygulanması istenen disiplin cezasını ve nedenlerini açıklar şekilde gerekçeli olması zorunludur.

 

Madde 42-DİSİPLİN CEZALARININ NEVİLERİ

Parti disiplin kurullarınca verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

1.Uyarma.

2.Kınama.

3.Partiden ve gruptan geçici ihraç.

4.Partiden ve gruptan kesin ihraç.

 

Madde 43-UYARMA DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN HALLER

Uyarma cezası parti üyesinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.Gerekçeleri:

a.Yetkili  organlarca davetli olduğu toplantılara,mazeret beyan etmeden katılmamak.

b.Taahhüt ettiği üyelik aidatını ödememek.

c.Verilen parti görevine ilgisiz davranmak.

d.Parti yöneticileri ve üyelerini medyada kötülemek.

 

Madde 44-KINAMA DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN HALLER

a.Kınama cezası parti üyesinin ‘kusur’ bildirimi içeren yazılı uyarılmasıdır.Gerek- çeleri:

a.Yetkili organlarca verilmiş parti görevini yerine getirmemek.

b.Parti faaliyetlerinde kişisel çıkar gözetir durum sergilemek.

c.Tutulması gereken parti defter ve kayıtlarını,tüzük ve yönetmelik hükümlerine  uygun olarak tutmamak.

d.Yasal sorumlulukları ile ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla,partideki göreviyle bağlı hizmet gereği,kendisine teslim edilmiş eşya ,evrak veya malzemenin kaybına neden olmak.

e.Bir yıl içinde beş defa uyarma cezası almış olmak.

 

Madde 45-PARTİDEN ve GRUPTAN GEÇİCİ İHRAÇ CEZASI

Partiden ve TBMM Parti grubundan  geçici ihraç cezası,eylemin niteliğine göre,üç aydan az,iki yıldan fazla olmamak üzere,parti üyesinin ,parti ve TBMM Grup çalışmalarına katılmaması,partideki görevinin  ve parti üyeliğinin askıya alınması sonucunu doğuran disiplin cezasıdır.Geçici ihraç süresi Disiplin Kurulu kararıyla başlar,belirtilen sürenin dolması ile,yeni bir karar ve işleme gerek olmadan kalkmış olur.

Geçici ihraç kararı,partilinin parti tüzük ve programına,diğer mevzuatına ve organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Geçici ihraç cezası verilmesi için gerekçeler :

a.Partinin ve parti organlarının toplantılarında görüşülen,fakat saklı kalması gereken konuları ,her hangi bir şekilde açıklamak.

b.Partiden izin almadan bağımsız aday olmak,diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak,yahut parti adayları aleyhine çalışmak.

c.Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında olumsuz haber yaymak,iftira,karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak.

d.Parti üzerinden çıkar sağlamak,partili olarak nüfuzunu kötüye kullanmak.

e.Yasal sorumlulukları ile ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, Partideki görevi nedeniyle kendisine teslim edilmiş malzemeyi kaybetmek veya görevden ayrılma halinde teslim etmemek.

f.Bir yıl içinde üç defa kınama cezası kesinleşmiş olmak.

 

Madde 46-PARTİDEN  ve GRUPTAN KESİN İHRAÇ CEZASI

Partieden ve TBMM Grubundan kesin ihraç cezası,parti üyesinin kaydının ve Parti ile olan tüm ilişkilerinin sona erdirilmesi sonucunu doğuran en ağır disiplin cezasıdır.Kişinin TBMM Parti Grubundan ihracı Partiden ihracını doğuran işlemlerdir.Partiden ihraç kararı kesinleştikten sonra bütün teşkilata duyurulur ve ilgilinin kayıtlı olduğu ilçedeki kütüğüne işlenir.

Parti ve gruptan kesin ihraç cezası verilmesini gerekli kılan haller:

a.Partinin tüzük ve programına,demokrasi,insan hakları ,evrensel hukuk kuralları ve  yaşam normlarına aykırı faaliyetlere katılmak,destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak.

b.Milletin ülkesi ve devletiyle olan birliğine ve bölünmez bütünlüğüne zarar verici faaliyetler içinde olmak;Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Siyasal Partiler Kanununda yer alan esaslara aykırı eylem ve işlemde bulunmak.

c.Siyasi Partiler Kanununa göre Parti üyeliğine engel bir fiilden dolayı kesin mahkumiyetine rağmen Partiden istifa etmemekte direnmek.

d.Yetki ve görevini kötüye kullanarak Partinin resmi kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya belgeleri yok etmek.

e.Partinin mal veya parasını zimmetine geçirmek,özel işlerinde kullanmak.

f.Parti faaliyetlerinde menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek;Parti içi ve dışı seçimlerde hile veya sahtecilik yapmak.

g.Parti yöneticileri,üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında medya üzerinden gerçek dışı haber yaymak;iftira,hakaret veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak.

h.Kesinleşmiş geçici ihraç cezasından sonra,benzer cezayı gerektiren eylemde bulunmak.

i.Parti yönetici ve üyelerine karşı şiddet uygulamak.

 

Madde 47-TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETMEK.

Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk,üyenin Partideki görevlerinden derhal uzaklaştırılmasını doğuran tedbir işlemidir.Partiden kesin veya geçici ihracı gerektiren hallerde,disiplin kuruluna sevke yetkili kurul,tedbirli olarak sevk kararı verebilir.

Disipline sevk nedeni,Tüzüğün 45 ve 46.maddelerine göre ise,tedbir kararı,disipline sevk eden kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.Hakkında tedbir kararı verilen üye 7 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edebilir.Merkez Disiplin Kurulunun 7 gün içinde vereceği karar,tedbirin kalması veya kalkması hususunda kesindir.

Disiplin kurulları,soruşturmanın her aşamasında,tedbirin kaldırılmasına doğrudan karar vermeye yekilidirler.Kovuşturma sonunda,disiplin kurulunca ihraç cezası verilmez ise,başka bir karara gerek olmadan tedbir kalkmış sayılır ve ilgilinin bütün hakları iade edilmiş olur.

 

Madde 48-DİSİPLİN CEZALARINA AF YETKİSİ VE YARGI NEZDİNDE İTİRAZ.

Genel Başkan tarafından önerilmiş olması şartıyla,disiplin kurullarınca verilmiş disiplin cezalarını af yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aitdir.Disiplin kuruluna sevke yetkili olan kurular ile disiplin cezası almış olan kişinin af istemleri Genel Başkanın oluruna göre MKYK gündemine alınır ve karara bağlanır.

Hakkında Partiden veya gruptan geçici veya kesin ihraç cezası verilen parti veya TBMM üyesi,Parti itiraz yollarını kullandıktan sonra,nihai karara karşı 30 gün içinde,nihai kararı veren disiplin kurulunun bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir.Yasaya göre bu mahkemenin 30 gün içinde vereceği karar kesindir.

Vukuundan itibaren iki yıl,belirlendiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçları zaman aşımına uğramış olur;soruşturma yapılmaz.

 

Madde 49-GENEL SEÇİMLERE KATILMA

Genel seçimlere katılma kararını Merkez Karar ve Yönetim Kurulu verir. Medya aracılığı ile  iletilir ve milletvekili aday adaylarımızda Partimizin MKYK nun gerek gördüğü asgari kriteler de beraber yayınlanır.MKYK aynı zamanda Genel Seçimlere Katılma Yönetmeliği hazırlatır ve teşkilata dağıtır. Milletvekili  aday adayları doğrudan Parti Genel Merkezine yazılı veya bizzat başvurur.

Genel Merkezde aday başvurularını incelemek üzere bir Seçim Komisyonu oluşturulur.Bu komisyona kimlerin katılacağını MKYK karar verir.Bu komisyon katılanların salt oy çokluğuyla ,başvuru tarihinden itibaren on gün içinde, aday adaylarının başvurularını, Partinin belirlediği şart ve prensiplere göre,kabul veya reddeder.Aynı aday en fazla iki seçim dönemi başvurabilir.Karar aynı gün aday adayına iletilir.

Madde 50-GENEL SEÇİMDE ADAY BELİRLEME VE SIRALAMA

Başvurusu kabul edilen aday adayı veya adayları seçim bölgesinde hemen tanıtım çalışmalarına başlar.Bu çalışmalar Parti Genel Merkezinin tespit ettiği kriterlere ve usullere uygun olarak yapılır.Seçim komisyonunun belirleyeceği tanıtım süresi sonunda,seçim çevresinin tümünde,yeter sayıda oy sandığı konularak etkin kamuoyu yoklaması yapılır.Bu yoklamayı Genel Merkez düzenler.Oy sandıkları seçim çevresinde en fazla katılım sağlanacak şekilde dolaştırılır.Üzerine aday adaylarının isimleri yazılı olduğu,numaralanmış ayrı  renkte oy pusulaları ile adayların tümünü reddeden kırmızı oy pusulaları,sandıkların yanında hazır bulundurulur.Çocuklar hariç,kimliğini gösteren  her vatandaşımız,seçmen olsun olmasın,kamuoyu yoklamasına katılabilir,bir oy pusulası kullanır.Kimlik kontrolü veya kaydı yapılamaz,ancak mükerrer oylamaya fırsat vermemek için sandık başı görevlilerinin dikkatli davranması gerekir.Çevre seçmenlerine kamuoyu yoklamasına katılmaları ve sadece bir oy kullanmaları için afişler asılacak ve ricada bulunulacaktır.Yoklama sonunda kullanılan ve artan oy pusulalarının toplam sayıları,gönderilen pusula sayılarını tutmalıdır.

O seçim çevresindeki toplam seçmen sayısının en az beşte biri kadar katılımcının,kırmızı oylar dahil,kamuoyu yoklamasına katılması aday tespiti için gereklidir.Oylama süresi üç güne kadar uzatılabilir.Çok büyük seçim çevrelerinde,aday tespiti için  100.000(yüzbin) kişilik katılım yeterlidir.Oylama sandıkları seçim  çevrelerinde,

mümkünse medya temsilcilerinin önünde,aday adayları ve Parti teşkilatı görevlileri  denetiminde açılır ve sayılır.Çıkan oyların sayıları aynı anda Genel Merkez Seçim Komisyonuna bildirilir ve aday sıralaması kesinleşir.Eğer kırmızı oyların sayısı adaylara verilen oyların toplam sayısını geçerse,Genel Merkez Seçim Komisyonu aday adaylarının tümünü reddedebilir.Aday adaylarının oylarının eşit çıkması halinde aralarında kura çekilir.

Partimizde Genel Merkez kontenjanı veya yoklaması uygulanmayacaktır.Seçim çevrelerinde ön seçim uygulaması da yapılmayacaktır.Sadece etkin kamuoyu yoklaması yapılacaktır.Genel Merkez Seçim Komisyonu bir kamuoyu yoklamasını tamamen reddederek,yoklamanın yenilenmesini isteyebilir.İstifa,ölüm ve benzeri nedenlerle aday listelerinde boşalma halinde,Seçim Komisyonu,daha önceki kamuoyu yoklamalarındaki sıralamadan yararlanarak aday boşluğunu doldurabileceği gibi yeniden kamuoyu yoklaması uygulayabilir;ancak,zaman kısıtlaması halinde,bu yoklama daha sınırlı tutulabilir.

Madde 51-YEREL SEÇİMLERE KATILIM VE ADAY SIRALAMASI

Belediye başkan aday adayları,seçim çevreleri ne olursa olsun,doğrudan Genel Merkeze bizzat veya yazıyla başvurur.Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yeniden bir Seçim Komisyonu belirler ve aynı zamanda,Yerel Seçimlere Katılma Yönetmenliği hazırlatarak teşkilata dağıtılır.Bu komisyon aday adaylarının başvurularını Parti kriterlerine göre inceler;gerekirse başvuru yapılan seçim çevresindeki Parti teşkilatı ile de istişare eder.Her belediye başkan aday adayı,seçim önceliği sıralanmış belediye meclisi üye adaylarının listesini de imzalarıyla beraber başvurusuna ekler.Seçim Komisyonunca kabul edilen aday

adayları, seçim bölgelerinde,Parti kriterleri ve usullerine göre,yasalara uygun olarak,belediye meclisi üye aday listesiyle beraber,tanıtım çalışmalarına hemen başlarlar.Tek aday adayı ve tek meclis üye listesi olsa dahi,bu tanıtım çalışmaları ve akabinde etkin kamuoyu yoklaması gereklidir.Belediye başkan adaylarının meclis üye listeleri ile beraber kamuoyu yoklaması, milletvekili adayları için Madde-50 de belirtildiği şekilde uygulanır ve neticelendirilir.

İl Genel Meclisleri üye adayları da aynı Genel Merkez Seçim Komisyonuna bizzat veya yazıyla başvururlar.Başvurular tek tek olacağı gibi,aynı seçim çevresinden birlikte yapılabilir.Aynı aday en fazla iki seçim dönemi başvurabilir.Seçim Komisyonu adaylarda

aranan şartlara göre,başvuruları inceleyecek ve on gün içinde adaylara olumlu veya olumsuz kararlarını bildirecektir.Başvuruları kabul edilen adaylar,Seçim Komisyonunun belirlediği kriterlere göre ve yasalara uygun olarak,seçim çevrelerinde tanıtım çalışmalarına başlarlar.Madde 50 de milletvekili aday adaylarına uygulanan etkin kamuoyu yoklaması,il genel meclisi üyeliği aday adaylarına da aynı prensiplerle uygulanır ,neticelendirilir ve aday üyeler sıralandırılır.Adaylarda boşalma halinde Seçim Komisyonu önceki başvurulardan atama yaparak veya yeniden sınırlı kamuoyu yoklaması uygulayarak liste tamamlanır.

İl genel meclisi üyeliği adayları için yapılacak kamuoyu yoklaması,belediye başkan adayları için yapılacak kamuoyu yoklaması ile birlikte yürütülemez,tarihleri aynı olamaz.

Madde 52-PARTİNİN GELİRLERİ

Partinin gelir kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz:

a.Üyelik aidatları.Giriş aidatı bir yıllık üye aidatıdır=60.-TL.Parti üyeleri,Parti tüzel kişiliğinin  oluşmasını takiben bastırılan kayıtlı ve numaralı makbuz karşılığında üyelik aidatını Genel Merkezde yetkili görevliye öderler.İlçe teşkilatları kurulunca,ödeme ilçe muhasibine,her yılın başında,yine makbuz karşılığı yapılır.Toplanan aidatlar Genel Merkezden gelen talimata göre kullanılır veya Genel Merkeze havale edilir.MKYK şartlara göre üyelik aidatını değiştirebilir.

b.Bağışlar.Yürürlükteki yasalara göre,Parti üyesi olsun veya olmasın,TC uyruklu her insanımızdan veya TC menşeli her tüzel kişilikten, 2013 yılı itibariyle 28000(yirmi sekiz bin) TL ye kadar bağış kabul edilebilir.TC uyruklu olmayan özel veya tüzel kişilerden bağış veya

yardım kabul edilemez.Bağışı yapan özel veya tüzel kişiliğin adı,unvanı,kimlik veya sicil numarası ve adresi bağış makbuzunda açıkça belirtilmelidir.Partimize bağlı milletvekilleri,belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerinin her yıl Parti giderleri için düzgün bağışta veya katkıda bulunmaları MKYK tarafından hazırlanacak bir Bağış Yönetmeliği ile kesinleştirilecektir.

c.Tanıtıcı Malzeme ve Yayınların Satışından Sağlanacak Gelirler.Parti bayrağı,rozeti,flaması,yayınları ve üye kimlik kartları gibi tanıtım malzemelerinin,MKYK tarafından belirlenecek fiyatlarla satışından elde edilecek gelirlerdir.İlgili teşkilat

kademesinde,satışların toplamı kadar gelir makbuzu kesilir.

d.Sosyal Etkinlik Gelirleri.Genel Merkezin oluru ile Parti teşkilat kademelerince düzenlenen sosyal etkinliklerden  elde edilecek gelirlerdir.MKYK tarafından bu tür sosyal etkinlikler ve gelirleri hususunda bir Etkinlikler Yönetmeliği hazırlattırılacaktır.

e.Aday Adaylarından Alınacak Başvuru Ücretleri.Partimizden milletvekili,belediye başkanlığı veya il genel meclisi üyeliği için başvuran aday adaylarından alınacak ücretlerin miktarı her seçim için MKYK tarafından belirlenir ve makbuz karşılığı tahsil edilir.Aday adaylığı Seçim Komisyonunca kabul edilmeyenlerin ücretleri derhal iade edilir.

f.Hazine Yardımları.Devlet hazinesinden,yani toplanan vergilerden,mevcut yasalarımıza göre Partimize bir ödeme yapılırsa kabul edilmeyecek,iade edilecektir.

Parti gelir makbuzları seri ve sıra numaralı 50 lik koçanlı olarak bastırılacak ve Genel Merkez muhasipliğince kayıtları tutulacaktır.Makbuz koçanları zimmetle Parti görevlilerine teslim edilecektir.Her makbuz yaprağının ilk sureti ödemede bulunan mercie verilecek veya gönderilecek,ikinci sureti gelirler defterine işlenip,gelir dosyasına girecek,üçüncü sureti ise koçanda kalacak ve öylece muhafaza edilecektir.MKYK aksine karar almadıkça kullanılan veya kullanılmayan bütün makbuzlar devamlı  saklanacak ve gereğinde yetkili mercilerin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Madde 52-PARTİ GİDERLERİ

Partinin bütün giderleri Parti tüzel kişiliği adına yapılır.Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz.Siyasal Partiler Kanununun 70.maddesinde yazılı miktarı aşan bütün

harcamaların makbuz veya fatura ile belgelenmesi gereklidir.MKYK tarafından bir  Harcamalar Yönetmeliği hazırlattırılıp bütün teşkilata dağıtılacaktır. Teşkilatın her kademesinde yetkili olan kişi veya organın izniyle ancak harcama yapılabilir.Teşkilat kademe bütçesinde öngörülmüş harcamalar için ayrıca karar almaya gerek yoktur.Parti teşkilat kademeleri,bağlı bulundukları üst kademeye,gelir ve giderleri hakkında altı ay içinde hesap bildirimi yaparlar.

 

Madde 53-VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE HARCAMALARIN SORUMLULUĞU

Partiye ait varlıkların,gelirlerin,demirbaş eşya ve malzemenin muhafazası ile yapılan harcamaların ve sözleşmelerin yükümlülüğü,Genel Merkezde ve teşkilat kademelerinde yönetim kurullarınca veya yönetimlerin yetkili kıldığı organlarca sağlanır.Teşkilat kademeleri yönetim organları,varlıkların muhafazası ve harcamalardan ötürü,üst kademe ve Genel Merkeze karşı şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.

Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve esaslar,Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bir yönetmelikle tespit edilecektir.Bu esaslara aykırı olarak veya MKYK nun yazılı oluru ile yetkili kılmadığı yahut sonradan bir kararla onaylamadığı,alt kademe organlarınca yapılan sözleşmeler ve girişilen yükümlülüklerden dolayı,Parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz;Parti tüzel kişiliği,genel başkan veya MKYK aleyhine yasal yollara başvurulamaz.Yetkilendirilmeksizin veya oluru alınmamış işlem ve eylemlerden doğan sorumluluk,yükümlülük getiren işlem veya sözleşme altında imzası olan kişi veya kişilere aittir.

Madde 54-BÜTÇE VE KESİN HESABIN HAZIRLANMASI

Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.Her il yönetimi,bağlı ilçeleri de kapsayacak şekilde,önümüzdeki takvim yılı boyunca tahmin edilen gelir ve giderleri hesap ederek bir yıllık bütçe hazırlar ve yıl sonundan üç ay önce bu bütçe teklifini Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez bütçesi de aynı zamanda hazırlanır ve il yönetimlerinden gelen bütçe teklifleriyle birlikte MKYK na sunulur.MKYK bu bütçeleri inceler,gereken düzeltmeleri yapar ve Aralık ayı sonu itibariyle,Partinin yıllık bütçe tahminini karara bağlar.

Bütçe yılı sona erince,her il yönetimi,bağlı ilçeleri de kapsayacak şekilde,bütçe yılı boyunca gerçekleşen gelir ve giderlerin kesin hesaplarını,ertesi yılın Nisan ayı içinde Genel Merkeze gönderir.Genel Merkez de,aynı süre içinde kendi kesin hesabını hazırlar ve il yönetimlerinden gelen kesin hesaplarla birleştirerek MKYK incelemesine sunar.Bu onay sonunda Partinin yıllık kesin hesabı belirlenmiş olur.MKYK,  Partinin onaylanan kesin hesabının bir suretini, 6.ayın sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunar;bir suretini de bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

 

Madde 55-PARTİ DEFTERLERİ

Parti teşkilatının her kademesinde aşağıda listelenen defterler tutulur.

a.Üye kayıt defteri-İlk kuruluşta Genel Merkezde,sonra sadece ilçe kademesinde.

b.Karar defteri.

c.Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

d.Gelir ve gider defteri.

e.Demirbaş eşya defteri.

Defterlerin sayfa adetleri yazılarak,teşkilat kademesinin bulunduğu yerin ilçe seçim kurulu yetkilisi tarafından mühürlenerek onaylanır.Yasa gereği tutulması zorunlu defterler dışında başkaları gerekiyorsa,bunlar MKYK nun hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.

Üye kayıt defterinde,her üyenin mahalle ve köy esasına göre kayıt sıra numarası verilerek,üye kaydı yapılır.Üye giriş beyannameleri iki nüsha olarak düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra numarası yazılır.Üye giriş beyannamesinin asıl nüshası,ilçede bu işe ayrılmış dosyada muhafaza edilir;kopyası ise,muhafaza edilmek üzere il kademesine gönderilir.Tercihen,kayıt işlerinde bilgisayar programı kullanılır.

Karar defteri,ilgili organ veya kurul kararlarının tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı defterdir.Kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.Muhalefet şerhleri de kaydedilir.Karar örnekleri imzalayanlara verilebilir.Kademe kongresinde alınan kararları içeren tutanak özetleri karar defterine geçirilir ve kongre divan heyeti tarafından imzalanır.

Gelen ve giden evrak kayıt defteri, teşkilatın her kademesinde bütün evrakların tarih ve numara sırası ile kaydedildiği defterdir.Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri kayıt numara ve tarihleri belirtilerek dosyalarda saklanır.

Gelir ve gider defteri,Parti adına elde edilen gelirlerin ve harcanan giderlerin miktar ve cinsinin kaydedilerek,gerekli evrakıyla beraber saklandığı defterdir.

Demirbaş eşya defteri,Parti adına alınan veya bağışlanan demirbaş eşyalar,taşıt araçları ve taşınmaz malların,ilgili belgeleri de belirtilerek tarih sırasına göre yazıldığı defterdir.

 

Madde 56-YETKİ SINIRI VE YETKİ DEVRİ-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Yasalar uygun olmak şartıyla,Parti organ ve makamları bütün konulardaki yetki ve görevlerini,MKYK tarafından hazırlanacak yönetmeliğe göre,geçici veya sürekli olarak alt kademe organ ve makamlarına devredebilir.

Hiçbir teşkilat alt kademe başkanı veya yönetim kurulu,Parti genel politikalarına aykırı ve Partiyi bağlayıcı nitelikte beyan,eylem ve işlemde bulunamaz.Aynı üye farklı kademe ve kurullarda aynı anda görev alamaz.Merkez organlarında görev alanlar,il başkanlığı görevi dışında,hiçbir alt kademe organında görev alamazlar.

Partinin tüzük veya programında değişiklik yapma yetkisi,tüzük ve yasalara uygun olarak, Büyük Kongreye aittir.İlk büyük kongreye kadar,bu yetkiyi Kurucular Kurulu kullanır.

Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde,Siyasal Partiler Kanununun ve Dernekler Kanununun amir hükümleri uygulanır.

Madde 57-PARTİDE GÖREV ALANLARIN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ

Parti kongreleri neticesinde Parti organlarında görev alanların künyeleri,adresleri ve meslekleri,nüfus cüzdan örnekleri ve savcılık belgeleri ile birlikte,liste halinde,atanmalarından sonra15 gün içinde ,kademenin bulunduğu yerin Mülki Amirliğine yazıyla bildirilir.Genel Merkez organlarındaki atamalar halinde bildirimler aynı şekilde ve aynı süre içinde doğrudan İç İşleri Bakanlığı ile Cumhuriyet Savcılığına yapılır.Partiyi hiçbir kademede temsil yetkisi olmayan diğer görevlilerin bildirimleri yapılması gerekmez.

 

Madde 58-PARTİ TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Parti tüzel kişiliğinin feshine sadece Büyük Kongre karar verebilir.Bu karar gizli oyla ve toplantı yeter sayısının salt çoğunluğuyla alınır.Büyük Kongrenin alacağı fesih kararı ile Parti Tüzel Kişiliği sona erer.İlk Büyük Kongreye kadar bu yetkiyi Kurucular Kurulu kullanır.

Genel Başkan fesih kararını hemen TBMM Başkanlığına,Anayasa Mahkemesine,İç İşleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazıyla bildirir.

Fesih kararı sonunda Parti mal varlığının nasıl tasfiye olacağı,Siyasal Partiler Kanununun 110.Maddesi gereklerine uygun olarak,Büyük Kongrece karara bağlanır.